1. Chính sách gửi bài

Bài viết được gửi đến cho VUJS cần thể hiện được sự phù hợp về mục đích, phạm vi của Tạp chí và cần thực hiện đúng các quy định về thể lệ gửi bài của Tạp chí.

Tác giả bài báo gửi đăng chịu trách nhiệm về độ tin cậy đối với kết quả nghiên cứu do mình tham gia thực hiện. Không sao chép kết quả nghiên cứu của chính mình, của người khác mà xem đó là kết quả nghiên cứu mới. Tham chiếu, trích dẫn đầy đủ các kết quả nghiên cứu và ý tưởng khoa học của các tác giả khác mà công trình nghiên cứu của tác giả tham khảo, sử dụng. Tác giả phải chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định liên quan đến xuất bản đăng tải bài báo học thuật của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật sở hữu trí tuệ, Luật báo chí hiện hành.

Tác giả không được phép gửi bản thảo đến tạp chí khác trong khi chưa có quyết định xét duyệt cuối cùng của Ban biên tập và phải chịu trách nhiệm về việc đăng bài báo trùng lặp với tạp chí khác; không được cung cấp thông tin liên quan đến mình trong bài viết; không được tiếp xúc với phản biện trong quá trình xét duyệt bài báo.

Tác giả phải công khai các xung đột lợi ích bao gồm tất cả những yếu tố gây trở ngại hoặc can thiệp vào việc trình bày đầy đủ và khách quan kết quả nghiên cứu hoặc có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu trong bài báo. Tạp chí khuyến khích tác giả trao đổi với Ban biên tập trong trường hợp cần thiết.

VUJS không yêu cầu tất cả các tác giả của một bài báo phải ký xác nhận khi gửi bài, cũng như không áp đặt thứ tự cho danh sách các tác giả. Việc gửi bài cho VUJS có nghĩa là tất cả các tác giả được liệt kê trong danh sách tác giả đã đồng ý về mọi khía cạnh của cấu trúc, hình thức và nội dung của bài báo. Tác giả liên hệ cần đảm bảo rằng họ đã đạt được thỏa thuận này giữa các tác giả và chịu trách nhiệm thông tin bản thảo với tất cả các đồng tác giả, trước và sau khi công bố, xuất bản.

Cơ quan chính của mỗi tác giả phải là cơ quan nơi tác giả hoàn thành phần lớn phần đóng góp của họ trong bài báo. Nếu một tác giả sau đó đã chuyển đi, địa chỉ hiện tại của họ cũng phải được nêu rõ. VUJS không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về cơ quan tác giả và các tổ chức liên kết trong quá trình nghiên cứu của tác giả.

Nếu bản thảo có thông tin trao đổi cá nhân, tác giả phải cung cấp bằng văn bản cho phép của chủ thể về bất kỳ thông tin nào được trích dẫn trong nội dung trao đổi đó. VUJS chấp nhận sự cho phép này thông qua email chấp nhận của cá nhân liên quan.

VUJS có quyền từ chối đăng tải bài báo ngay cả sau khi bài báo đã được chấp nhận đăng tải hoặc thu hồi sau khi đã đăng tải nếu chúng tôi xác định được rằng bài báo có vấn đề nghiêm trọng về nội dung khoa học hoặc có sự vi phạm các chính sách xuất bản của Tạp chí.


Xem thêm về Chính sách của Tạp chí

Xem thêm về Hướng dẫn dành cho người phản biện

 

2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản mới dành cho tác giả

VUJS chỉ chấp nhận bản thảo bài báo qua Cổng gửi bài, vì thế để có thể gửi bài, tác giả cần tạo tài khoản mới trên hệ thống theo hướng dẫn tải về trong tài liệu sau đây: 

Xem Hướng dẫn đăng ký tài khoản

 3. Quy định về cấu trúc bài báo và phong cách trích dẫn

Cấu trúc bài báo: Bài báo gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh cần tuân thủ cấu trúc bài viết được mô tả trong tài liệu sau: Cấu trúc bài viết trên VUJS

Quy định về trích dẫn Serie A: Các bài viết gửi đăng trên Serie A (Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ - Natural Sciences and Technology) sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng theo các quy định của Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Xem tài liệu đính kèm Quy định trích dẫn Serie A

Quy định về trích dẫn Serie B và Serie C: Các bài viết gửi đăng trên Serie B (Khoa học xã hội và nhân văn - Social Sciences and Humanities) và Serie C (Khoa học và Công nghệ giáo dục - Educational science and Technology) sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng theo các quy định của American Psychological Association (APA). Xem tài liệu đính kèm: Quy định trích dẫn Series B&C 

Ban Biên Tập