Chính sách Tạp chí Khoa học Trường Đại học VinhDocument

Chính sách gửi bài

Bài viết được gửi đến cho VUJS cần thể hiện được sự phù hợp về mục đích, phạm vi của tạp chí và cần thực hiện đúng các quy định về thể lệ gửi bài của tạp chí.

Tác giả bài báo gửi đăng chịu trách nhiệm về độ tin cậy đối với kết quả nghiên cứu do mình tham gia thực hiện; không sao chép kết quả nghiên cứu của chính mình, của người khác mà xem đó là kết quả nghiên cứu mới; tham chiếu, trích dẫn đầy đủ các kết quả nghiên cứu và ý tưởng khoa học của các tác giả khác mà công trình nghiên cứu của tác giả tham khảo, sử dụng. Tác giả phải chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định liên quan đến xuất bản đăng tải bài báo học thuật của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật sở hữu trí tuệ, Luật báo chí hiện hành.

Tác giả không được phép gửi bản thảo đến tạp chí khác trong khi chưa có quyết định xét duyệt cuối cùng của Ban biên tập và phải chịu trách nhiệm về việc đăng bài báo trùng lặp với tạp chí khác. Tác giả không được cung cấp thông tin liên quan đến mình trong bài viết; không được tiếp xúc với phản biện trong quá trình xét duyệt bài báo.

Tác giả phải công khai các xung đột lợi ích bao gồm tất cả những yếu tố gây trở ngại hoặc can thiệp vào vào việc trình bày đầy đủ và khách quan kết quả nghiên cứu hoặc có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu trong bài báo. Trao đổi với Ban biên tập trong trường hợp cần thiết.

VUJS không yêu cầu tất cả các tác giả của một bài báo phải ký xác nhận khi gửi bài, cũng như không áp đặt thứ tự cho danh sách các tác giả. VUJS cho rằng bản thảo gửi đến cho tạp chí là bản thảo đã đạt được sự đồng thuận của tất cả các tác giả được liệt kê trong danh sách tác giả, và họ đã đồng ý về mọi khía cạnh của cấu trúc, hình thức và nội dung khoa học của bài báo. Tác giả liên hệ cần đảm bảo rằng mình phải chịu trách nhiệm đạt được thỏa thuận này giữa các tác giả, đồng thời chịu trách nhiệm thông tin bản thảo với tất cả các đồng tác giả, trước và trong suốt quá trình thẩm định bài báo.

Cơ quan chính của mỗi tác giả phải là cơ quan nơi tác giả hoàn thành phần lớn phần đóng góp của họ trong bài báo. Nếu một tác giả sau đó đã chuyển đi, địa chỉ hiện tại của họ cũng phải được nêu rõ. VUJS không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về cơ quan tác giả và các tổ chức liên kết trong quá trình nghiên cứu của tác giả.

Nếu bản thảo có thông tin trao đổi cá nhân, tác giả phải cung cấp bằng văn bản cho phép của chủ thể về bất kỳ thông tin nào được trích dẫn trong nội dung trao đổi đó. VUJS chấp nhận sự cho phép này thông qua email chấp nhận của cá nhân liên quan.

VUJS có quyền từ chối đăng tải bài báo ngay cả sau khi bài báo đã được chấp nhận đăng tải hoặc thu hồi sau khi đã đăng tải nếu chúng tôi xác định được rằng bài báo có vấn đề nghiêm trọng về nội dung khoa học hoặc có sự vi phạm các chính sách xuất bản của Tạp chí.

Ngôn ngữ

Tạp chí xuất bản các bài báo bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh trong cùng một số HOẶC hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Trước khi nộp bài, tác giả cần kiểm tra yêu cầu về ngôn ngữ cho số hiện tại hoặc số dự định xuất bản.

Xem tại đây để biết thêm yêu cầu về ngôn ngữ cho số hiện tại

Phí nộp bài và chính sách hoàn trả

Tác giả hoặc tổ chức tác giả chỉ phải thanh toán Phí xử lý bài viết (APC) sau khi bài viết của họ được chấp nhận sau quá trình kiểm tra sơ bộ (Sơ duyệt). Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Vinh đang áp dụng mức phí APC là 1.000.000 đồng/bài (Một triệu đồng, tương đương 40$).

Nếu tác giả muốn rút lại bài viết sau khi đã thanh toán phí APC, VUJS sẽ chỉ hoàn trả nếu bài viết chưa được chuyển đến vòng bình duyệt đồng cấp (peer review). Điều này có nghĩa là, một khi bài viết đã được gửi đến các nhà phản biện, phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại trong mọi tình huống.

Xem thêm

Chính sách về tác giả

Quyền tác giả

Quyền tác giả cung cấp một cam kết cho những đóng góp của một nhà nghiên cứu cho một bài báo. VUJS thừa nhận quyền tác giả cho một nhà nghiên cứu khi họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây:

Mỗi tác giả được kỳ vọng đã có những đóng góp đáng kể vào việc hình thành hoặc thiết kế lên công trình nghiên cứu của bài báo; hoặc thu thập, phân tích hoặc giải thích dữ liệu; hoặc tạo ra phần mềm mới được sử dụng trong bài báo; hoặc đã soạn thảo bài báo hoặc sửa đổi về cơ bản bài báo đó;

đã phê duyệt bản thảo của bài báo trước khi gửi đi (và bất kỳ phiên bản sửa đổi nào liên quan đến phần đóng góp của tác giả cho bài báo);

đã đồng ý chịu trách nhiệm cá nhân đối với những đóng góp của mình và đảm bảo rằng các câu hỏi liên quan đến tính chính xác hoặc tính chính trực của bất kỳ phần nào của bài báo (ngay cả những câu hỏi không liên quan đến phần đóng góp của mình) đã được xem xét, nghiên cứu, giải quyết một cách thích hợp. Những giải đáp cho các câu hỏi này cần được ghi lại trong tài liệu và VUJS được phép yêu cầu tác giả cung cấp tài liệu đó khi cần thiết.

Tác giả liên hệ (Corresponding Author) là tác giả chịu trách nhiệm chính trong liên hệ với Ban biên tập và có những trách nhiệm sau: đảm bảo rằng tất cả các tác giả được liệt kê đã phê duyệt bản thảo trước khi gửi và tất cả các tác giả đều nhận được bản gửi đi và tất cả các thư từ trao đổi với Ban biên tập, cũng như các đánh giá đầy đủ, xác minh rằng tất cả dữ liệu, tài liệu (bao gồm cả hóa chất, sinh mẫu phẩm v.v.) và mã code chương trình máy tính (tự xây dựng hoặc do các tác giả khác cung cấp), tuân thủ các tiêu chuẩn về tính minh bạch và khả năng tái tạo lại trong các nghiên cứu về sau. Trách nhiệm này ít nhất phải bao gồm: (i) đảm bảo rằng dữ liệu / tài liệu / mã chương trình máy tính làm cơ sở cho nội dung khoa học của bài báo được lưu giữ theo các phương pháp tối ưu nhất sao cho chúng có thể truy xuất được để phân tích lại; (ii) đảm bảo rằng việc trình bày dữ liệu / vật liệu / mã chương trình máy tính phản ánh chính xác bản gốc; và (iii) lường trước trở ngại và giảm thiểu những trở ngại đối với việc chia sẻ dữ liệu / tài liệu / mã chương trình được mô tả trong công trình. Tác giả liên hệ phải chịu trách nhiệm quản lý những yêu cầu này đối với các đồng tác giả và đảm bảo rằng toàn bộ nhóm tác giả nhận thức đầy đủ và tuân thủ các thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực xuất bản theo quy định.

Đồng tác giả (Co-Authors) là người đóng góp vào hình thành nên công trình nghiên cứu của bài báo, thỏa mãn các yêu cầu về Quyền tác giả như mô tả ở trên và đảm bảo tính nhất quán, thông suốt về thông tin với tác giả liên hệ và các đồng tác giả khác được liệt kê trong danh sách tác giả của bài báo.

 

VUJS khuyến khích sự hợp tác với các đồng nghiệp tại các địa điểm tiến hành nghiên cứu và mong muốn họ trở thành đồng tác giả khi họ đáp ứng tất cả các tiêu chí về quyền tác giả được mô tả ở trên. Những cộng tác viên không đáp ứng tất cả các tiêu chí cho quyền tác giả nên được liệt kê trong phần Lời cảm ơn. VUJS kêu gọi các nhà nghiên cứu xem xét cẩn thận các đóng góp của nhà nghiên cứu và các tiêu chí về quyền tác giả khi tham gia vào các hoạt động hợp tác đa khu vực có sự tham gia của các nhà nghiên cứu địa phương để thúc đẩy sự công bằng hơn trong hợp tác nghiên cứu.

 

Trách nhiệm của thành viên trong những nghiên cứu có cộng tác đa nhóm

VUJS cho rằng có ít nhất một thành viên của mỗi nhóm (thường là người lãnh đạo nhóm nghiên cứu) đã đồng ý và thừa nhận trách nhiệm về phần đóng góp của nhóm mình cho nghiên cứu của bài báo. Trách nhiệm này ít nhất phải bao gồm:

 • (1) đảm bảo rằng dữ liệu gốc làm cơ sở cho nghiên cứu của bài báo được lưu giữ và có thể truy xuất để phân tích lại; 
 • (2) phê duyệt rằng việc trình bày dữ liệu trong bài báo chỉ là đại diện cho dữ liệu gốc đang được nhóm lưu trữ; và
 • (3) đồng ý hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu, phương tiện, vật liệu nghiên cứu (hóa chất, sinh mẫu, thuốc thử…), được mô tả trong bài báo cho VUJS và độc giả khi được yêu cầu.

Chính sách phản biện và người phản biện

Đánh giá đồng cấp (Peer review) là rất quan trọng để bảo vệ và kiểm soát chất lượng và tính toàn vẹn của nghiên cứu khoa học và học thuật. VUJS có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho quá trình xét duyệt bài báo và ghi nhận những đóng góp của những người phản biện cho sự thành công của tạp chí. Người phản biện được chọn dựa trên kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của họ và có thể được VUJS đề nghị tôn vinh dựa trên đóng góp của họ cho Tạp chí. Những người phản biện có trách nhiệm đưa ra những nhận xét và phê bình mang tính xây dựng, công bằng và khách quan đối với các bản thảo bài báo mà họ nhận phản biện trước khi chúng được chấp nhận để xuất bản.

 

Người phản biện

VUJS thừa nhận một nhà khoa học là người phản biện khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

 • Có lý lịch công dân tốt; Có cơ quan công tác và địa chỉ cơ quan rõ ràng;
 • Có học vị tiến sĩ trở lên trong lĩnh vực được đề xuất phản biện;
 • Có uy tín về học thuật và có nhiều công trình công bố tầm quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực được đề xuất phản biện.

Người phản biện có nhiệm vụ đánh giá nội dung khoa học của bài viết một cách khách quan, trung thực, tôn trọng tự do học thuật; đưa ra nhận xét phản biện mang tính xây dựng, tích cực, văn minh.

Quá trình phản biện

VUJS thực hiện quy trình phản biện kín 2 chiều (double-blind) đồng cấp. Khi một bản thảo bài báo được được chấp nhận để đánh giá ngang hàng, tên, thông tin chi tiết và mối quan hệ của tác giả sẽ không được tiết lộ cho người phản biện; tương tự như vậy, danh tính của những người phản biện không được tiết lộ cho các tác giả. Những người phản biện đánh giá tính chính xác, mới và độc đáo và tính hoàn thiện của mỗi bản thảo bài báo được gửi và cung cấp Phiếu nhận xét phản biện cho các thành viên Ban biên tập của VUJS.

Một số chính sách cần tuân thủ của quá trình phản biện:

 • Người phản biện phải có đánh giá toàn bộ bài báo trên tất cả các khía cạnh khoa học và liêm chính học thuật được quy định bởi VUJS.
 • Người phản biện không chỉnh sửa nội dung bản thảo, nhưng đưa ra nhận xét và đề xuất cải tiến chất lượng bài báo.
 • Người phản biện được yêu cầu duy trì tính ẩn danh và bí mật trong quá trình đánh giá đồng cấp; người phản biện không được liên hệ với tác giả trong mọi trường hợp.
 • Mọi thắc mắc liên quan đến đạo đức hoặc tư cách của tác giả hoặc người phản biện cần được chuyển đến Tổng biên tập của tạp chí để xem xét.

Chính sách về xung đột lợi ích

Tạp chí có trách nhiệm quản lý các xung đột lợi ích tiềm ẩn của các thành viên Ban biên tập, tác giả, người phản biện và các cá nhân liên quan. Tạp chí yêu cầu các cá nhân tuyên bố xung đột lợi ích rõ ràng và tiềm ẩn và chịu trách nhiệm với tuyên bố của mình. Riêng đối với tác giả, tuyên bố về các xung đột lợi ích tiềm ẩn phải được tác giả liên hệ đại diện nhóm tác giả khai báo trước khi bài báo được biên tập, xuất bản.

Tạp chí xem xung đột lợi ích tiềm ẩn là tất cả các yếu tố có thể gây trở ngại hoặc can thiệp vào vào việc trình bày đầy đủ và khách quan kết quả nghiên cứu hoặc có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu trong bài báo sau khi xuất bản. Tạp chí xem các loại xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan đến các thành viên Ban biên tập, tác giả, người phản biện bao gồm:

 • Đối với thành viên Ban biên tập: Những lợi ích tài chính và phi tài chính mà thành viên đó được hưởng, bao gồm chuyên môn, vị trí công tác, chức vụ, các tổ chức mà cá nhân có liên kết, trả tiền. Những thông tin này được tạp chí thu thập và quản lý thường xuyên, hàng năm hoặc khi bổ nhiệm, tái bổ nghiệm, hoặc khi được giao nhiệm vụ.
 • Đối với tác giả: Tác giả có nghĩa vụ tiết lộ bất kỳ lợi ích cá nhân hoặc mối quan hệ nào có khả năng bị ảnh hưởng một khi bản thảo bài báo được xuất bản. Các nguồn tài trợ phải được ghi nhận trong bản thảo. Tất cả các tác giả phải báo cáo bất kỳ lợi ích tài chính nào trong các tổ chức doanh nghiệp hoặc thương mại liên quan đến mình. Thay mặt cho tất cả các tác giả, tác giả liên hệ có trách nhiệm thông báo cho tạp chí về xung đột lợi ích tiềm ẩn tại thời điểm gửi bản thảo. Những xung đột như vậy sẽ được tuyên bố trong bài báo khi xuất bản. Tác giả cũng phải gửi bản đính chính nếu xung đột lợi ích tiềm ẩn trở thành xung đột lợi ích rõ ràng sau khi bài báo đã được xuất bản. Khi đó, tùy thuộc vào mức độ xung đột lợi ích mà tạp chí sẽ ra quyết định thu hồi hoặc không thu hồi bài báo, và công bố có xung đột lợi ích của bài báo đó trên website của tạp chí.
 • Đối với người phản biện: Người phản biện ngoài nhiệm vụ được quy định tại Chính sách về nhà phản biện và người phản biện còn có nhiệm vụ đánh giá bất kỳ xung đột lợi ích nào do tác giả công khai cũng như khai báo bất kỳ tình huống nào liên quan đến thành viên của Ban biên tập, mối quan hệ với tác giả và các cá nhân liên quan khác có thể dẫn tới thiên vị hoặc được cho là thiên vị về đánh giá của họ cho bản thảo đã nộp, bao gồm: các mối quan hệ cá nhân với các tác giả, nghiên cứu cạnh tranh đồng thời về cùng một chủ đề trong bài báo, hoặc các mối quan hệ chuyên môn hoặc tài chính với một tổ chức có lợi ích sau khi bài báo được xuất bản. Trong những trường hợp có xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc rõ ràng, việc sử dụng kết quả đánh giá hay không là tùy theo quyết định của Tổng biên tập.

Tạp chí tuân thủ nghiêm ngặt chính sách độc lập trong quá trình sơ duyệt, phản biện, biên tập và xuất bản; không bị chi phối bởi bất kỳ thỏa thuận nào với bên thứ ba hoặc nhà tài trợ, quảng cáo.


VUJS xem các loại xung đột lợi ích trong nghiên cứu bao gồm:

Lợi ích tài chính:

Khi một cá nhân có cơ hội lợi dụng chuyên môn của mình nhằm thu lợi tài chính cho cá nhân hoặc làm lợi cho công ty, cơ quan mà cá nhân đó có lợi ích tài chính như bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, thỏa thuận cấp phép, quyền sở hữu, v.v. Hoặc, một thành viên nhóm nghiên cứu có khả năng bị ảnh hưởng bởi những khoản tiền có giá trị lớn sắp tới - ví dụ như khoản trợ cấp cho một nghiên cứu khác tương đồng hoặc cạnh tranh với nghiên cứu đang tiến hành.

Lợi ích phi tài chính:

 • Cá nhân: Khi các lợi ích khác của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhân viên hoặc người tham gia nghiên cứu.
 • Nghề nghiệp: Khi một cá nhân có cơ hội thăng tiến về mặt nghề nghiệp nhờ tham gia nghiên cứu.
 • Cơ sở: Khi các lợi ích và/hoặc lợi ích tài chính của một cơ sở có thể ảnh hưởng hay có vẻ ảnh hưởng đến nghiên cứu hay các hoạt động khác của cơ sở.
 • Nhận thức: Khi những người khác biết đến sự tồn tại của xung đột và dẫn đến những nghi vấn về tư cách tham gia nghiên cứu của cá nhân có xung đột.

Trong trường hợp cần thiết, tác giả, người phản biện có thể trao đổi với Ban biên tập yêu cầu làm rõ nếu thấy cần thiết. VUJS có thể hủy các kết quả thẩm định hoặc thu hồi bài báo nếu phát hiện có những vi phạm về lợi ích ngay cả sau khi bài báo đã được xuất bản.

Đạo văn và liêm chính khoa học

Các hành vi sau đây của bản thảo bài báo được VUJS xem là hành vi đạo văn:

 • Đưa vào bài báo của tác giả các đoạn văn, số liệu, hình ảnh hoặc các thông tin khác từ các công trình nghiên cứu hoặc bài báo đã xuất bản của người khác mà không chỉ dẫn nguồn gốc của công trình, bài báo đó.
 • Cung cấp một cách mơ hồ, không rõ ràng hoặc không chính xác về nguồn thông tin được sử dụng lại trong bài báo hoặc không đúng tác giả của nguồn thông tin đó;
 • Có trích dẫn đúng nguồn thông tin nhưng không tuân thủ đúng theo quy định trích dẫn của Tạp chí;
 • Dịch một phần hoặc dịch toàn bộ một đoạn văn của người khác mà không trích dẫn văn bản gốc;
 • Sử dụng một hay nhiều đoạn văn, bài viết, số liệu hoặc hình ảnh trong ấn phẩm khác đã công bố (bao gồm cả những ấn phẩm trực tuyến, truy cập tự do trên internet) mà không thừa nhận sử dụng lại trong bài viết của mình;
 • Trích dẫn đúng quy cách bài viết của tác giả khác để hình thành nên công trình của mình nhưng có hàm lượng trích dẫn chiếm từ 25% tổng số từ, câu, hình ảnh, số liệu...trở lên, ngoại trừ việc trích dẫn đảm bảo tính nguyên vẹn của công trình gốc và việc trích dẫn chỉ có tác dụng làm rõ cho luận điểm mà tác giả đang cố gắng thuyết phục để dẫn tới kết luận riêng của mình;
 • Sử dụng công trình của người khác mà cam đoan rằng đó là của chính tác giả; hoặc sử dụng lại chính công trình đã công bố của mình mà xem đó là kết quả nghiên cứu mới;
 • Các hành vi khác trái với pháp luận hiện hành về đạo văn và vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ...

VUJS có các hình thức kiểm tra thích hợp nhằm phát hiện hành vi đạo văn, vi phạm bản quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ và sẽ phản hồi với tác giả yêu cầu giải trình trong trường hợp cần thiết.

Quy trình biên tập và phán quyết của Ban của biên tập

Quy trình biên tập

Quá trình xét duyệt bài báo được bắt đầu khi tác giả gửi bài cho tạp chí. Trị sự sẽ được thông báo về sự kiện này và sẽ thực hiện kiểm tra ban đầu. Tại thời điểm này, bài báo sẽ được kiểm tra về sự tuân thủ về ngôn ngữ , cấu trúc và định dạng. Nếu bài báo ở dạng chấp nhận được, bài báo sẽ được chuyển cho Tổng biên tập (hoặc Phó tổng biên tập hoặc Thư ký tòa soạn được ủy quyền).

Bước 1: Căn cứ vào lĩnh vực của bài báo, Tổng biên tập hoặc người được ủy quyền phân loại bài báo gửi đến Trưởng tiểu ban (Ủy viên Hội đồng biên tập) để xin ý kiến sơ bộ về nội dung khoa học của bài báo. Nếu bài báo đạt được yêu cầu cần thiết của một bài báo khoa học, Trưởng tiểu ban đề xuất danh sách nhà phản biện phù hợp.

Bước 2: Tổng biên tập hoặc Thư ký tòa soạn liên lạc, gửi lời mời phản biện đến các nhà khoa học được đề xuất.

Bước 3: Người phản biện thực hiện nhận xét nội dung bài báo theo mẫu Phiếu nhận xét phản biện của tạp chí và gửi kết quả phản biện về Tổng biên tập trong thời gian 20 ngày. 

Bước 4: Căn cứ kết quả phản biện, Tổng biên tập ra quyết định từ chối hoặc chấp nhận cho tác giả chỉnh sửa tùy vào trường hợp cụ thể sau:

 • Chấp nhận:  Bài báo được chấp nhận xuất bản mà không cần sửa đổi nào (hiếm khi xảy ra).
 • Sửa đổi nhỏ: Bài báo cần thực hiện những sửa chữa nhỏ và sẽ được chấp nhận đăng nếu tác giả thực hiện những sửa đổi được đề cập trong các phiếu nhận xét.
 • Sửa đổi lớn: Bài báo cần có những sửa đổi lớn, có nghĩa là một số phần của bài báo cần được viết lại và bài báo sửa đổi sẽ được xem xét phản biện ở vòng 2.
 • Từ chối: Bài báo bị từ chối đăng và không cần xem xét lại.

Ban thư ký thực hiện những thao tác trung gian trong việc trao đổi giữa người phản biện và tác giả bài báo. Bài báo sửa đổi phản hồi thỏa đáng ý kiến của người phản biện được Tổng biên tập phê duyệt đăng bài và chuyển bài báo sang quy trình chế bản. Kết quả được thông báo đến tác giả.

 

Phán quyết của Ban biên tập

Tổng biên tập là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng về bản thảo dựa trên nhận xét và khuyến nghị của người phản biện, Trưởng tiểu ban và các Biên tập viên của Tòa soạn sau khi đọc đọc bản thảo của bài báo. Trong phần lớn các trường hợp, bài báo được chấp nhận đăng khi cả hai người phản biện có khuyến nghị chấp nhận đăng bài (sau khi tác giả hoàn tất các chỉnh sửa), VÀ không có ý kiến phản đối nào từ phía những người thẩm định khác thuộc Ban biên tập. Trong trường hợp khác, Tổng biên tập sẽ cần đến ít nhất một người phản biện bổ sung hoặc tham vấn ý kiến của ít nhất 01 nhà khoa học do Ủy viên Hội đồng biên tập giới thiệu. Tuy nhiên phán quyết cuối cùng vẫn thuộc về Tổng biên tập.

Chính sách truy cập mở

Chính sách truy cập mở

VUJS cam kết thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Vinh trong việc thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường trên nhiều lĩnh vực và phổ biến kiến thức trên toàn thế giới. Tạp chí của chúng tôi xuất bản nội dung khoa học có chất lượng, đáng tin cậy và hỗ trợ các mô hình truy cập bền vững, cho phép truy cập lâu dài vào nội dung đó cho nhiều đối tượng nhất có thể. Tuyên bố truy cập mở của chúng tôi dưới đây được nêu theo định nghĩa BOAI về truy cập mở:

Tuyên bố truy cập mở: Tất cả nội dung được xuất bản trong VUJS đều được cung cấp miễn phí và rộng rãi cho tất cả độc giả thông qua nền tảng trực tuyến của VUJS - VUJS cho phép mọi người đọc, tải xuống, sao chép, phân phối, in, tìm kiếm hoặc liên kết tới toàn bộ văn bản của các bài báo đã xuất bản, thu thập thông tin của bài báo để lập chỉ mục, chuyển bài báo dưới dạng dữ liệu sang phần mềm hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác mà không cần đăng ký, trả phí hoặc xin cấp phép của VUJS hoặc của tác giả.

Cấp phép và Bản quyền

Tất cả các bài viết được xuất bản trên VUJS đều được cấp phép theo Giấy phép phi thương mại quốc tế CC BY-NC 4.0 The Creative Common Attribution-NonCommercial 4.0 International License cho phép sao chép, phân phối lại, phối lại, truyền tải và điều chỉnh tác phẩm với điều kiện tác phẩm gốc và nguồn được trích dẫn thích hợp, nói cách khác, là sự thừa nhận về tác phẩm, quyền tác giả và lần xuất bản đầu tiên trên VUJS được ghi nhận.

Tác giả liên hệ có trách nhiệm hoàn thành và gửi lại Thỏa thuận truy cập mở đã ký cho tòa soạn sau khi bài viết của mình được chấp nhận xuất bản.         

Chính sách về lưu trữ

VUJS cho phép tác giả ký gửi tất cả các phiên bản bài viết của họ vào bất kỳ cơ quan hoặc kho lưu trữ nào khác mà họ lựa chọn.

Các bài báo được đăng bởi VUJS được lưu trữ tại các đơn vị sau:

Bản in:

 • Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Vinh - Số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
 • Thư viện Nguyễn Thúc Hào Trường Đại học Vinh - Số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam 
 • Cục báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông -Số 50, Đường Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
 • Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An - Số 6, Đường Lê Hoàn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Thư viện Quốc gia Việt Nam - Số 31, đường Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Bản điện tử:

 • Trung tâm dữ liệu Trường Đại học Vinh - Số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam 

Những vấn đề phát sinh

Thông tin chung

VUJS nhận thức được tầm quan trọng của việc bình luận sau xuất bản (Post-Publication Critique, or Commentary) về các nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí như là một yếu tố cần thiết để thúc đẩy các cuộc tranh luận khoa học nhằm làm sáng tỏ kết quả nghiên cứu, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khoa học.

Bình luận sau xuất bản là một bản phê bình của một độc giả về một bài báo đã xuất bản trên tạp chí, nó có thể bao gồm các yếu tố như các việc chỉ ra những điểm chưa rõ ràng, chưa hợp lý, những phi phạm hoặc những vấn đề/thách thức khác trong nghiên cứu của bài báo. Mục đích của bình luận sau xuất bản là nhằm định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo, hoặc chỉ ra hoặc làm rõ thêm các luận điểm/kết luận khoa học của công trình đã công bố, hoặc xa hơn nữa có thể chỉ chỉ ra những vấn đề khoa học và pháp lý khác mà tác giả và VUJS có nguy cơ phải đối mặt.

Một Bình luận sau xuất bản sau khi đã được thẩm định bởi các cộng tác viên của VUJS có thể được xuất bản trực tuyến dưới dạng "Vấn đề cần chú ý" (Matters Arising), thường được đăng kèm trong mục phản hồi từ các tác giả gốc của bài báo. Bản "Vấn đề cần chú ý" phải bao gồm những bình luận rõ ràng, có đầy đủ căn cứ về khoa học và pháp lý (có đầy đủ dữ liệu hỗ trợ hoặc tham khảo tới các nguồn thông tin đã xác thực), không chứa nội dung bôi nhọ hoặc phỉ báng và phải được dựa trên kiến thức cùng thời với bài báo gốc (mà không phải là những phát triển khoa học sau này).

 

Nếu tác giả gửi Bình luận sau xuất bản chỉ nhằm xác định một lỗi hoặc sai sót quan trọng trong bài báo đã được công bố (mà không có đề xuất sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý lại), thì thông thường sẽ dẫn đến việc VUJS sẽ xuất bản một tuyên bố làm rõ (ví dụ như sửa lỗi hoặc rút lại). Tác giả vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu trường hợp này xảy ra. Những bình luận như vậy cũng có thể được đăng trên trang web của tạp chí, dưới phiên bản trực tuyến đầy đủ của bài báo.

Trong tất cả các trường hợp, VUJS khuyến khích người viết bình luận liên hệ trực tiếp với các tác giả của bài báo, vì điều này thường có thể giải quyết các vấn đề nếu chúng phát sinh từ một hiểu lầm đơn giản.

VUJS không xem xét " Vấn đề cần chú ý" về các bài báo đã được xuất bản trên các tạp chí khác.

Những đóng góp không tuân thủ tiêu chí nộp bài của chúng tôi (xem các phần dưới đây) sẽ không được xem xét.

Bài viết (cả "Vấn đề cần chú ý" và "Phản Hồi" của tác giả) nên được định dạng theo hướng dẫn sau đây

 • Phần văn bản chính nên ngắn gọn nhất có thể và lý tưởng là không vượt quá 1.200 từ. Bất kỳ phần Phương pháp mở rộng nào sẽ phải đưa vào phần Thông tin bổ sung kèm theo.
 • Các đóng góp nên bắt đầu bằng một đoạn văn ngắn tóm tắt thông điệp của bài báo mà không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, dành cho độc giả không chuyên. Đoạn văn này nên được sử dụng như tóm tắt cho mục đích nộp bài.
 • Các đóng góp nên có một thông điệp đơn giản, lý tưởng là chỉ đòi hỏi một hoặc hai hình ảnh hoặc bảng nhỏ. Hình ảnh hoặc bảng phức tạp có thể được trình bày dưới dạng các mục Dữ liệu mở rộng (tối đa ba mục). Khi nộp bài, các hình ảnh nên đủ chất lượng để được các cộng tác viên đánh giá, khuyến khích định dạng ảnh JPEG.
 • Các đóng góp có thể có tối đa 15 tài liệu tham khảo; kiểu trích dẫn phù hợp với Serie A, Serie B hoặc Serie C.Thông tin Bổ sung được cho phép theo quyền hạn của Tổng biên tập.
 • Yêu cầu một tuyên bố về các xung đột lợi ích.
 • Yêu cầu một tuyên bố đóng góp của tác giả.
 • Trước khi qua đánh giá bởi các cộng tác viên Ban biên tập, tác giả của các đóng góp trong lĩnh vực học sinh học có chứa dữ liệu mới phải cung cấp chi tiết về các yếu tố thiết kế thực nghiệm, phân tích và phải cung cấp một bản tóm tắt báo cáo đã hoàn thành sẽ được cung cấp cho Ban biên tập và các cộng tác viên trong quá trình đánh giá bài viết. Bản tóm tắt báo cáo sẽ được xuất bản cùng với tất cả các đóng góp được chấp nhận.
 • Trước khi qua đánh giá bởi Ban biên tập, tác giả tương ứng phải hoàn thành một Checklist kiểm tra chính sách biên tập để đảm bảo tuân thủ các chính sách biên tập của VUJS.

Lưu ý thêm cho tác giả quy định về cấu trúc bài viết và trích dẫn

Các bài viết gửi đăng trên Serie A: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ phải tuân thủ cách sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo theo các quy định của Hiệp hội quốc tế Kỹ sư Điện và Điện tử (Institute for Electrical and Electronics Engineers - IEEE ).

Các bài viết gửi đăng trên Serie B: Khoa học xã hội và nhân vănSerie C: Khoa học và công nghệ giáo dục phải tuân thủ cách sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo theo các quy định của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (American Psychological Association - APA).


Xem: Quy định về cấu trúc bài viết

Xem: Quy định về trích dẫn thuộc Serie A

Xem: Quy định về trích dẫn thuộc Serie B và Serie C

Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

Vinh University journal of science (VUJS)

ISSN: 1859 - 2228

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Vinh

 • Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269
 • Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
 • Website: https://vinhuni.edu.vn

 

Giấy phép xuất bản tạp chí: 163/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/5/2023

Giấy phép truy cập mở: Creative Commons CC BY NC 4.0

 

LIÊN HỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Bá Tiến 
Email: tientb@vinhuni.edu.vn

Phó Tổng biên tập: TS. Phan Văn Tiến
Email: vantientkxd@vinhuni.edu.vn

Thư ký tòa soạn: TS. Đỗ Mai Trang
Email: domaitrang@vinhuni.edu.vn

Ban thư ký và trị sự: ThS. Lê Tuấn Dũng, TS. Lê Thanh Nga

 • Địa chỉ Toà soạn: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành, Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam
 • Điện thoại: (0238)3.856.700 | Hotline: 0973.856.700
 • Email: editors@vujs.vn
 • Website: https://vujs.vn

img