----------------------------------------------------------------------------------

>> Xem Hướng dẫn đối với bài viết bằng tiếng Anh: Tại đây

----------------------------------------------------------------------------------

1. Tạp chí không chấp nhận các bản thảo được gửi đến qua các kênh khác ngoài Cổng gửi bài chính thức của tạp chí.

2. Tạp chí từ chối đăng những bản thảo không tuân thủ theo quy định được hướng dẫn tại website của tạp chí. 

3. Tạp chí chỉ chấp nhận bản thảo biên soạn dùng phần mềm Microsoft Word (phiên bản 2007 hoặc mới hơn) hoặc trình soạn thảo LaTeX. 

 

Bản thảo dạng Word: Bản thảo bài báo gửi đăng không dài quá 10 trang đánh máy vi tính dùng kiểu trang (Layout) thẳng đứng;  kiểu giấy A4 dạng một cột (one columb); kiểu chữ Times New Roman, bảng mã Unicode; cỡ chữ 11, dãn dòng đơn đối với Tóm tắt; cỡ chữ 12, dãn dòng 1.15 (Multiple) đối với các đoạn văn thường trừ trường hợp đặc biệt; kiểu lề (margins) trên (top) 2.5 cm, lề trái (left) 3.0 cm, lề dưới (bottom) 2.5 cm, lề phải (right) 2.5 cm. 

Tải mẫu bản thảo dạng Word: Word_template_vujs2024.docx

Bản thảo dạng LaTex: 

 - Kiểu tài liệu: Tạp chí sử dụng kiểu tài liệu tiêu chuẩn article có sửa đổi và phát triển thành vujs để phù hợp với các quy định của tạp chí. Tác giả không được sửa đổi tệp vujs.cls. Bài báo sẽ bị từ chối nếu tác giả thực hiện bất cứ sửa đổi nào trên tệp tin này. Sử dụng cú pháp sau ở dòng đầu tiên của phần mở đầu (preamble) của tệp LaTeX:

\documentclass[12pt, twoside]{vujs}

 Lưu ý: Tác giả được phép thêm các thuộc tính khác của documentclass bằng cách liệt kê ngay sau thuộc tính twoside bên trong ngoặc vuông.

- Tác giả và cơ quan công tác của tác giả:

Tên tác giả (author) và tên cơ quan công tác (affiliation) được chèn vào như bình thường, nhưng nếu một tác giả có cùng cơ quan công tác với tác giả khác không theo trình tự, thì chỉ số định danh có thể được sử dụng để liên kết tác giả đó với tên cơ quan công tác đã xác định trước đó. Ví dụ

\author{Mai Trang, Do}
\affil{Vinh University, Nghe An, Vietnam}
\author{Jones,Burt}
\affil{Affiliation of Burt Jones}
\author[1]{Thi Van Anh, Nguyen}


Sẽ tạo ra:

Do Mai Trang1, Burt Jones2 and Nguyen Thi Van Anh1

1Vinh University, Nghe An, Vietnam
2Affiliation of Burt Jones 

- Từ khoá: Sử dụng cú pháp sau để thêm từ khóa:

\keywords{keyword 1,keyword 2,...}

Chú ý: không có khoảng trống sau dấu phẩy và trước mỗi từ khóa.

- Tóm tắt: sử dụng cú pháp sau để thêm tóm tắt:

\begin{abstract}

- Lời cảm ơn: Sử dụng cú pháp sau vào vào preamble để thêm lời cảm ơn:

\creditline{}

- Tuyên bố về xung đột lợi ích tiềm ẩn: Sử dụng cú pháp sau vào preamble của tệp LaTeX để thêm Tuyên bố về xung đột lợi ích tiềm ẩn của bài báo:

\disclaimer{}

Tài liệu tham khảo: Nếu tác giả sử dụng tệp .bib để đưa vào các tài liệu tham khảo, thêm lệnh sau vào preamble của tệp LaTeX:

\addbibresource {.bib}

 và thêm biber vào documentclass như sau:

\documentclass[12pt, twoside, biber]{vujs}

đồng thời thêm lệnh sau vào ngay trước \end{document} của tài liệu:

\prinbibliography 

3. Bố cục bản thảo bài báo khoa học gửi đăng phải được trình bày theo bố cục sau:

Tiêu đề bài báo: Thể hiện ngắn gọn đối tượng và mục đích hướng tới của nghiên cứu. Tiêu đề bài báo được viết in hoa và không quá 20 từ. Yêu cầu thể hiện cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tin về tác giả: bao gồm họ và tên đầy đủ của các tác giả, cách nhau bởi dấu phẩy. Dùng số đếm hoặc ký tự chữ Latinh ở chỉ số trên của tên tác giả làm chỉ số định danh tác giả để chỉ dẫn tới tên cơ quan công tác của tác giả; dùng dấu chữ thập (†) ở chỉ số trên để chỉ các tác giả có đóng góp tương đương nhau và dùng thêm dấu hoa thị (*) ở chỉ số trên để chỉ dẫn tới email của tác giả liên hệ (là tác giả chịu trách nhiệm liên hệ qua email với tòa soạn và với độc giả sau khi bài báo được xuất bản). Dùng cùng chỉ số định danh với các tác giả có cùng tên cơ quan, khi đó tên cơ quan của các tác giả chỉ thể hiện một lần. Trong trường hợp tất cả tác giả có cùng một cơ quan công tác thì không cần dùng chỉ số định danh.

Tóm tắt: Phần tóm tắt trình bày thành một đoạn văn, độ dài nằm trong khoảng 150-200 từ, không viết tắt, không đánh số chỉ mục hoặc danh sách, không chèn chú thích hay tham chiếu tài liệu tham khảo. Nội dung tóm tắt cần cung cấp thông tin một cách ngắn gọn, nhưng có dữ liệu minh chứng và đi thẳng vào vấn đề. Nội dung tóm tắt cần bao gồm bốn ý sau: 1) Câu hỏi và mục đích của nghiên cứu; 2) Phương pháp nghiên cứu: Cần mô tả cách thức giải quyết vấn đề (phát triển lý thuyết/phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu…); 3) Kết quả: Tóm tắt những kết quả chính của nghiên cứu, kể cả những số liệu có thể lấy làm điểm thiết yếu của nghiên cứu. 4) Kết luận: Một hoặc 2 câu văn kết luận và ý nghĩa, định hướng ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Phần tóm tắt được yêu cầu thể hiện cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh (trong tóm tắt thực tế, lưu ý xin không dùng kiểu liệt kê 1, 2, 3, 4 rạch ròi như trong hưỡng dẫn này).

Lưu ý: hạn chế gõ công thức có định dạng trong tóm tắt, sẽ không hiển thị đúng trên các trang web.

Từ khóa: Liệt kê từ 3-5 từ khóa và cụm từ khóa cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Nội dung: Nội dung của bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một cách có tổ chức và nhất quán. Mỗi luận điểm được trình bày thành một đoạn văn, mỗi đoạn văn có độ dài không quá 400 từ, có mạch logic rõ ràng giữa các đoạn văn để liên kết các luận điểm của bài báo. Bài báo được đăng trên tạp chí bắt buộc phải thỏa mãn những yêu cầu về nội dung và cấu trúc sau đây:

Mở đầu: Tóm tắt tổng quan về tình hình nghiên cứu về lĩnh vực, đối tượng mà bài báo nhắm tới, làm nổi bật tính thời sự, cấp thiết của vấn đề nghiên cứu của bài báo. Thông thường phần mở đầu bài báo được giới hạn không quá 350 từ, gồm 1-3 đoạn văn, 5-7 tài liệu tham khảo.

Phương pháp và phương tiện nghiên cứu: Mô tả về phương pháp tiến hành nghiên cứu và các phương tiện nghiên cứu như máy móc, thiết bị, thang đo, định cỡ, hiệu chỉnh và chuẩn hóa thang đo v.v. Phần này cần được viết ngắn ngọn nhưng cần đảm bảo tính đầy đủ thông tin, rõ ràng và cho phép lặp lại được ở nơi khác phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo. Cần cung cấp đầy đủ thông tin như tên, độ tinh khiết, tình trạng của nguyên, vật liệu, mẫu vật liệu, mẫu sinh – hóa học sử dụng trong nghiên cứu và nêu rõ tên cơ quan, đại lý, nhà phân phối cung cấp các nguyên, vật liệu đó. Đối với các nghiên cứu trên các mẫu là con người hoặc các loại động vật sống khác cần có xác nhận về việc nghiên cứu đã được thực hiện dưới sự cho phép hoặc hướng dẫn của các cơ quan hữu quan, cá nhân có liên quan, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật của quốc gia hoặc các quy định của địa phương. Nêu rõ ràng các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ có thể gây ra nguy hiểm đối với người lặp lại thí nghiệm, những rủi ro có thể gặp phải khi thực hiện lại quy trình nghiên cứu. Các quy trình thử nghiệm mới, lạ phải được mô tả chi tiết, nhưng các quy trình đã quen thuộc hoặc đã xuất bản trong một công trình khác có thể được đề cập đến bằng cách trích dẫn tài liệu tham chiếu tới bài báo gốc và bất kỳ quy trình sửa đổi nào có liên quan. Thông thường phần phương pháp và phương tiện nghiên cứu được giới hạn không quá 450 từ, gồm 2-4 đoạn văn, 5-10 tài liệu tham khảo.

Kết quả và thảo luận: trình bày cô đọng kết quả nghiên cứu và giải thích ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu. Chỉ dùng các công thức, bảng, biểu, đồ thị, hoạt hình, các bảng đối sánh v.v. nếu cần thiết cho việc hiểu dữ liệu. Cần có các chú thích về hình vẽ (khái niệm hình vẽ dùng để chỉ dữ liệu dưới dạng đồ họa bao gồm tranh, ảnh, đồ thị, sơ đồ), bảng, biểu, các từ ngữ viết tắt; giải thích rõ nội hàm của các định nghĩa nếu định nghĩa đó chỉ có giá trị trong phạm vi bài báo. Không được biểu diễn cùng một dữ liệu trên nhiều hình vẽ hoặc nhiều bảng, biểu theo cùng một cách. Các ký hiệu phải rõ ràng, công thức phải chính xác và được đánh số; biểu, bảng, hình ảnh phải được ghi số thứ tự và chú thích, và phải được bố trí gần đoạn văn mà bảng, biểu, hình vẽ được nhắc tới. Mục đích của phần này là nhằm cung cấp các căn cứ khoa học thuyết phục để đưa đến kết luận khoa học vững chắc. Thông thường phần kết quả và luận giải được giới hạn không quá 1800 từ, gồm 7-10 đoạn văn, 10-15 tài liệu tham khảo.

Kết luận: Trình bày ngắn gọn kết quả nghiên cứu đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu, nhấn mạnh những điểm mà nghiên cứu chưa đạt được, những điểm đáng chú ý khác trong các kết quả nghiên cứu; Làm nổi bật tính mới, tính sáng tạo, sự tiến bộ, khác biệt, độc đáo so với những kết quả có trước; nêu tính ứng dụng, thực tiễn, địa chỉ ứng dụng nhắm tới của kết quả nghiên cứu. Thông thường phần kết luận của bài báo được giới hạn không quá 200 từ, gồm 01 đoạn văn, không có tài liệu tham khảo. Lời cảm ơn: Cung cấp thông tin về việc hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức tài trợ nếu có; ghi nhận những đóng góp về mặt khoa học thông qua trao đổi, góp ý của chuyên gia, đồng nghiệp; những hỗ trợ về mặt kỹ thuật hoặc công nghệ. Thông thường phần lời cảm ơn được giới hạn không quá 100 từ, gồm 1 đoạn văn, không có tài liệu tham khảo.

Tuyên bố về xung đột lợi ích tiềm ẩn: Bài báo được đăng tải trên tạp chí buộc phải công khai các xung đột lợi ích tiềm ẩn. Vì thế, nếu có các tiểm ẩn về xung đột lợi ích, tác giả phải cung cấp một tuyên bố rõ ràng về các nguy cơ xung đột này. Trường hợp không có xung đột nào, tác giả cần khai rõ bằng một câu duy nhất: “Các tác giả khai báo không có xung đột lợi ích”. Thông thường phần tuyên bố về xung đột lợi ích tiềm ẩn được giới hạn không quá 50 từ, gồm 1 đoạn văn, không có tài liệu tham khảo.

Danh mục tài liệu tham khảo: Danh mục được trình bày theo phong cách trích dẫn IEEE đối với các lĩnh vực khoa học tự nghiên, kỹ thuật và công nghệ và các lĩnh vự tương tự (Xem Phụ Lục 3A); phong cách trích dẫn APA đối với các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục và các lĩnh vực tương tự (Xem Phụ Lục 3B). Thông thường phần danh mục tài liệu tham khảo được giới hạn 10-20 tài liệu tham khảo; không quá 01 tài liệu dạng đường dẫn tới website, hoặc trao đổi riêng qua thư tín, hoặc luận văn, luận án.

Các thông tin bổ sung cuối bài viết bao gồm:

- Tiêu đề và Tóm tắt bằng tiếng Anh: nếu bài báo bằng tiếng Việt thì phần này trình bày tóm tắt bằng tiếng Anh.

- Thông tin chi tiết về tác giả: Ghi rõ họ tên, học hàm học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại của các tác giả bài báo.

Lưu ý: Nếu trong thời gian nghiên cứu mà tác giả chuyển công tác sang một cơ quan mới thì tác giả nên nêu cả tên cơ quan nghiên cứu hiện tại và cơ quan nghiên cứu trước đó (xin đọc chính sách về tác giả trong Chính sách của tạp chí)

Xin vui lòng tải bản đầy đủ Quy định về cấu trúc bài viết (PDF)