• Current Issue: Volume 52, Issue 3 (September 2023)
  • Publishing language: Vietnamese
  • Submission Deadline: Before July 15, 2023
  • Manuscripts in English will also be considered for inclusion in this issue.

-----------------------

  • Số hiện tại: Tập 52, sô 3 (Tháng 9/2023)
  • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt
  • Hạn chót nạp bài: 15/7/2023
  • Các bài báo bằng tiếng Anh cũng có thể được xem xét để đưa vào cùng số.