• Current Issues: Volume 53, Issue 2 (June 2024)
  • Publishing language: English, Vietnamese
  • Submission Deadline: May 10, 2024 (manuscripts submitted after this time may be suspended until the next issues)
  • Manuscripts in English are highly recommended.

-----------------------

Trước khi gửi bản thảo cho các số sắp tới, vui lòng kiểm tra cẩn thận các yêu cầu của tạp chí về ngôn ngữ và thời hạn nộp.

  • Số hiện tại: Tập 53, Số 2 (Tháng 6/2024)
  • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh và Tiếng Việt
  • Hạn chót nạp bài: 10/5/2024 (những bài viết gửi đến sau thời gian này sẽ được xem xét đăng vào số tiếp theo)
  • Khuyến khích bài viết bằng Tiếng Anh.